VP

Vibroengineering PROCEDIA

 

September 2015. Volume 5, Pages (1-590). ISSN 2345-0533

Contents

Conference Committee

1

Mechanical vibrations and applications

 

Forced vibration frequency response for a permanent magnetic planetary gear

3

Xuejun Zhu, Xiuhong Hao, Minggui Qu

 

Thermodynamic performance analysis and improvement for cross‑saddle type slide of electric discharge machine

9

Fuping Li, Ying Li, Zhifeng Liu, Qiushi Hu, Jianyong Liu, Yan Li

 

The substantiating of the dynamic parameters of the shaking conveyor mechanism

15

Zhauyt Algazy

 

Simulation of engraving process of large‑caliber artillery using coupled Eulerian‑Lagrangian method

21

Zhen Li, Jianli Ge, Guolai Yang, Jun Tang

 

Application of wave based method for predicting the response of coupled vibro‑acoustic system with unconstrained damping layer

27

Xiaojun Xia, Zhongming Xu, Shiyang Lai, Zhifei Zhang, Yansong He

 

Environmental vibration resonances of precise bearing platform built on soft soils

33

Ping Xu, Xiaohui Yuan

 

Differences of dynamic behaviors of face gear drives between time varying and average mesh stiffness

38

Zhengminqing Li, Bei Zhou, Xiaodong Xu, Rupeng Zhu

 

Technology of high‑speed storage for target signal based on ARM7 + double NAND memory

42

Chaowei Li, Jin Gao, Xin Cao, Chen Shi

 

Application and measurement of underwater acoustic reciprocity transfer functions with impulse sound sources

48

Cheng Guo, Xu Rongwu, He Lin

 

Investigation on dynamic characteristics of mechanical assembly

53

Guang‑qing Lu, Jun Wang, Dong‑mei Pang

 

A comparison study on application of model reduction methods in rotor dynamics

59

Fei Wang, Guihuo Luo

 

Study of the influence of the resonance changer on the longitudinal vibration of marine propulsion shafting system

65

Zhengmin Li, Lin He, Hanguo Cui, Jiangyang He, Wei Xu

 

Reduced order modeling for elastic‑plastic transient analysis with component mode synthesis

71

Peng‑Bo Qian, Lin‑Fang Qian, Xiao‑Chun Yin

 

A research on the dynamic characteristics of axially moving beam under thermal shock

77

X. Yang, H. B. Chen

 

Planetary gearboxes performance degradation analysis and prediction

83

Xin Zhang, Jianmin Zhao, Xianglong Ni, Fucheng Sun

 

Design of a flywheel energy storage system for wind power fluctuation suppression

89

Changliang Tang, Xingjian Dai, Xiaochun Jiang

 

Multi‑objective optimization design of ship propulsion shafting based on the multi‑attribute decision making

95

Haifeng Li, Jingjun Lou, Xuewei Liu

 

Research on the technology of sealing disk‑baffle integrated structure design

101

Ting Jin, Guihuo Luo, Qingping Wang, Zhaojun Feng

 

Research on Influences of geometry parameters on floating‑ring squeeze film damper

107

Yao Fu, Guihuo Luo

 

AISI 4340 detention behaviors in high temperature environment

113

Thasin Suansakaew

 

Modeling and control of a demonstrative prototype for platform multi‑launcher rocket system using Lagrange’s equation and CATIA simulation

117

Parkpoom Chokchairungroj, Narongkorn Dernlugkam

 

Fault diagnosis based on vibration signal analysis

 

Screw lifetime prediction based on wavelet neural network and empirical mode decomposition

123

Xiaochen Zhang, Hongli Gao, Haifeng Huang, Li Zhang, Zhiwen Peng

 

Dynamic stress intensity factor of a finite crack based on a fractional differential model

128

Runtao Zhan, Zhaoxia Li

 

Analysis of the dynamic stiffness and bearing capacity for pile foundations

134

Jianlei Liu, Meng Ma

 

A method of strain measurement based on fiber Bragg grating sensors

140

Qiang Chen, Xiang Zhang, Ying Chen, Xiaoyan Zhang

 

Research on friction parameter identification under the influence of vibration and collision

145

Qiang Chen, Yingjun Wang, Ying Chen

 

A deep learning method using SDA combined with dropout for bearing fault diagnosis

151

Wanlin Zhao, Chen Lu, Jian Ma, Zili Wang

 

Multiple damage detection in beams in noisy conditions using complex‑wavelet modal curvature by laser measurement

157

W. Xu, M. S. Cao, M. Radzieński, W. Ostachowicz

 

Experimental research on dynamic characteristics of gas bearing‑rotor with different radial clearances

163

Long Hao, Jinfu Yang, Dongjiang Han, Changliang Tang

 

A centrifugal pump fault diagnosis approach based on LCD‑ApEn and PNN

169

Yang Wang, Chen Lu, LianFeng Li, Ye Tian

 

The improved method of coherent sources with double layers

175

Jin Mao, Zhongming Xu, Yansong He, Zhifei Zhang, Shu Li

 

Stator vibration of generator under SAERISC faults

181

Meng‑Qiang Ke, Yu‑Ling He, Gui‑Ji Tang, Fa‑Lin Wang

 

Fault diagnosis of rolling bearing with incomplete labels using weakly labeled support vector machine

187

Zhou Bo, Lu Chen, Wang Zhenya

 

A new damage imaging method based on lamb wave wavenumber response and PZT 2D cross‑shaped array

193

Lei Qiu, Shenfang Yuan, Zhongqing Su, Bin Liu

 

Rolling element bearings fault diagnosis based on CEEMD and SVM

199

Tao‑tao Zhou, Xian‑ming Zhu, Yan Liu, Wei‑cai Peng

 

The influence of non‑linearly variable normal load on the resonant vibration of shrouded blade

205

Shun Jin, Yanrong Wang

 

Rolling bearing fault diagnosis based on ensemble empirical mode decomposition, information entropy and random forests

211

Wei‑Li Qin, Wen‑Jin Zhang, Chen Lu

 

Non‑contact structural vibration monitoring under varying environmental conditions

217

C. Z. Dong, X. W. Ye, T. Liu

 

Hydraulic pump fault diagnosis with compressed signals based on stagewise orthogonal matching pursuit

223

Zihan Chen, Chen Lu, Hang Yuan

 

Rolling bearing fault diagnosis using improved LCD‑TEO and softmax classifier

229

Hongmei Liu, Lianfeng Li, Wanlin Zhao, Chen Lu

 

Sensor placement in the noise source identification based on acoustic radiation modes

235

Jun‑Bo Su, Hai‑Chao Zhu, Rong‑Fu Mao, Chang‑Wei Su, Liang Guo

 

Cloud‑structural health monitoring based on smartphone

241

Xuefeng Zhao, Yan Yu, Mingchu Li, Jinping Ou

 

The source localization technique based on improved functional beamforming using a virtual array

247

Shu Li, Zhongming Xu, Yansong He, Zhifei Zhang, Shaoyu Song

 

Planetary gearbox remaining useful life estimation based on state space model

253

Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Jichao Chen, Haiping Li

 

Simulation of ultrasonic SAFT imaging on concrete block using mobile PML absorbing boundary

259

Zhi‑Kai Fu, Li‑Hua Shi, Zhen‑Jian Lv

 

Numerical validation of a damage diagnosis method for arch bridges hangers

264

Yonghui An, Delong Guan, Jinping Ou

 

Gearbox fault diagnosis based on autocorrelation and HHT

270

Fucheng Sun, Wenyuan Song, Hailong Shang

 

Adaptive algorithm with variable step size for numerical analysis on nonlinear fatigue damage accumulation of steel bridge

275

X. Y. Wang, Z. X. Li

 

The sensitivity analysis of the translation and the rotation angle of the first‑order mode shape of the joints in frame structures

281

Yi Chen Yuan, Lin Li, Hongping Zhu

 

Vibration characteristics analysis of a centrifugal impeller

287

Di Wang, Guihuo Luo, Fei Wang

 

A new machinery diagnosis method based on complex bilateral spectrum

292

Jian Xu, Yongsheng Zhang

 

Review of damage problems of the soft substrate interlayer film

297

Yuan Li, Qian Chen, Linan Li, Shibin Wang, Zhiyong Wang

 

Vibration signal simulation of planetary gearbox based on motion process modeling

303

Jianmin Zhao, Haiping Li, Jian Liu, Fansheng Kong

 

Analysis on fatigue life of a certain gear transmission system

309

Zhou Jie, Jia Yun Xian, Liu Xin

 

Preventive maintenance optimization policy based on a three‑stage failure process in finite time horizon

315

Ruifeng Yang, Jianshe Kang, Lei Tang

 

Bearing fault diagnosis based on active learning and random forest

321

Jiayu Chen, Chen Lu, Hang Yuan

 

A high‑throughput WSN for structural health monitoring

327

Shang Gao, Shenfang Yuan

 

A vibration‑based damage identification technique free of structural baseline information: experimental validation in multi‑component plane structure

334

H. Xu, Z. Su, L. Cheng, M. S. Cao

 

Damage identification using singular value feature of continuous wavelet coefficients

339

Z. C. Ding, M. S. Cao, S. S. Wang

 

Vibration generation and control

 

Research on application of patch near‑field acoustic holography using acoustic radiation modes with double layers

345

Guo Liang, Zhu Haichao, Mao Rongfu

 

Research on active control strategy of vibration in complex environment

350

Chunyu Wang, Lin He, Yan Li, Changgeng Shuai, Xiaoping Zhang

 

The frequency adjustable tuned mass damper device based on magnetorheological elastomers

356

Bochao Wang, Jianwei Tu, Jiayun Xu

 

Frictional analysis of cam‑controlled planetary gear trains

362

Wen Hsiang Hsieh, Ting‑Jian Huang

 

An active control scheme for rotor vibration based on predictive variable learning gain

366

Huimin Xu, Xuedong Zhang

 

Vortex signal detection method with stochastic resonance based on adaptive coupled feedback control

372

Zhenfa Wang, Min Lin, Yongmei Huang

 

Control measures about vibration and noise of pipeline onboard marine vessels

377

Jingchao Jiang, Jingjun Lou, Feng Deng

 

Seismic engineering

 

Adaptive dynamic multi‑grid method for simulation on seismic damage evolution of concrete column

383

Bin Sun, Zhaoxia Li

 

Dynamic analysis of buried steel pipeline subjected to blast seismic waves

387

Kejian Song, Yuan Long, Chong Ji, Fuyin Gao, Jianyu Wu

 

Numerical simulation of the blasting vibration response of shallow buried tunnel in complex urban environment

393

Jian‑Yu Wu, Yuan Long, Qi‑Chao Tang, Chong Ji, Ming‑Shou Zhong, Ke‑Jian Song

 

Study on nonlinear detection and identification for rubber isolation bearing

399

Lijie Zhao, Yongfeng Du, Hao Wang, Wanrun Li

 

Study on damage identification of earthquake damaged structures based on unsupervised learning method

405

Di Liu

 

Numerical simulation of buried pipeline subjected to blast seismic waves

411

Chong Ji, Kejian Song, Quanjun Xu

 

Experimental study on shear lag of curved box girder under earthquake excitation

417

Hailin Lu, Tengfei Peng, Minshui Huang, Xiaolong Zhou, Songbo Zhu

 

Experimental study on the bursting vibration effect in ground surface of large‑diameter and high‑pressure steel pipe

423

Jian‑Yuan Wu, Yuan Long, Chong Ji

 

Study on the optimization system of supporting schemes for foundation pit

429

Bo Liu, Fu‑hua Sun

 

Smartphone based public participant emergency rescue information platform for earthquake zone – “E‑Explorer”

436

Deli Peng, Xuefeng Zhao, Qingan Zhao, Yan Yu

 

Modal analysis

 

Multi‑objective topology optimization for the measuring rod of gun barrel bore detecting system

440

Qiang Chen, Chunfei Xu, Ying Chen

 

Vibration analysis of the beam structure under the moving mass

446

Huimin Han, Xiumei Qiu, Zongmei Xu, Runbo Bai

 

Optimum design of a partially‑treated MR‑fluid sandwich plate

452

Mehdi Eshaghi, Ramin Sedaghati, Subhash Rakheja, Fan Yang

 

Frequency domain analysis of multiple modules‑offshore mobile platform

458

H. X. Li, Y. M. Chen, J. K. Liu, Z. W. Wu

 

Modal analysis of the certain membrane disc coupling

464

Hongfei Yao, Guihuo Luo, Yao Fu

 

Analysis on the dynamic characteristics of the dual‑rotor structures of a certain aero‑engine

469

Zhao‑jun Feng, Gui‑huo Luo

 

Vibration in transportation engineering

 

Study on wheel‑rail interaction based on rail roughness

475

Linlin Du, Weining Liu

 

Identification of moving vehicular parameters based on glowworm swarm optimization algorithm

481

H. L. Li, Z. R. Lu, J. K. Liu

 

Impact analysis of lateral damper on the ride quality of metro vehicle

487

Tianwei Qu, Weihua Ma, Lingxiao Zong, Jun Zhao

 

Study on the analytical model of vibration source for metro train

492

Yingxuan Jia, Weining Liu, Kefei Li

 

Simplified computational method for mooring forces of mooring systems

498

Z. W. Wu, J. K. Liu, Z. Q. Liu, Z. R. Lu

 

Simulation of dynamic vehicle load on road pavement

503

Jeng‑Hsiang Lin

 

Dynamic analysis of a train‑bridge system to vessel collision and running safety of high‑speed trains

509

Chaoyi Xia, Jin Ma, He Xia

 

Numerical analysis of aerodynamic features of porosity‑optimized wind barriers and running safety of train

515

Yujing Wang, Weiwei Guo, He Xia

 

Integrating a verified vehicle‑bridge system model into fatigue assessment of steel railway bridge

521

Huile Li, He Xia

 

The stability of the tethered trailer and its control

527

Hongchao Ma, Ning Chen, Yongpeng Tai

 

Comparative blast study of simulation and approximation method of armored vehicles

532

Piangpen Puasopis, Attapon Charoenpol, Artit Ridluen

 

Flow induced structural vibrations

 

Aerodynamic performance analysis of wind‑sand flow on suspension bridge suspender cables

537

Shengli Li, Feng Wang, Yonghui An, Shunyun Zheng

 

Oscillations in biomedical engineering

 

Pharmacognostic study of Clematidis armandii the determination of index components

542

Weijie Wu, Mengmeng Wan, Yuhong Cao, Rui Tan, Liangke Song, Shaoqing Cai

 

Destructive energy impact to the myocard damage: between technological advantages and risk

548

V. Veikutis, A. Puodziukynas, T. Kazakevicius, V. Zabiela

 

An experimental methodology for evaluating the energy cost and comfort during cycling: a case study for analyzing tire pressure influence

552

Sergio Roa, Luis Muñoz

 

Chaos, nonlinear dynamics and applications

 

The untrenched pipe’s stability analysis on the seabed under wave loadings using dynamic method

558

Yanrong Ren

 

The empirical analysis on the portfolio optimization’s effective border

564

Yin Nan

 

Influence of friction coefficient on rubbing behavior of oil bearing rotor system

569

Changliang Tang, Jinfu Yang, Dongjiang Han, Huan Lei, Long Hao, Tianyu Zhang

 

Oscillations in electrical engineering

 

Design verification of stress and sag for 500 kV transmission line

575

Guo‑Sheng Xie, Ke‑Jian Ouyang

 

Convenient displacement monitoring technique using smartphone

579

Xuefeng Zhao, Hao Liu, Yan Yu, Qinghua Zhu, Weitong Hu, Mingchu Li, Jingping Ou

 

Acoustics, noise control and engineering applications

 

Application review on underwater radiated noise measurement by using a vessel’s own towed array

585

Jia‑xuan Yang, Lin He, Chang‑geng Shuai