JVE

Journal of

 

Vibroengineering

March 2014. Volume 16, Issue 2, Pages (545-1105). Numbers of Publications from 1171 to 1219, ISSN 1392-8716

Contents

1171.

Local Hƶlder exponent analysis of aeroengine dynamics

545

 

Keqiang Dong, You Gao, Nianpeng Wang

 

1172.

Nonlinear backstepping design for the underactuated TORA system

552

 

Diantong Liu, Weiping Guo

 

1173.

Seismic softening behavior of pileā€‘raft foundation constructed in clayey soil site subjected to far field earthquake

560

 

Kang Ma, Qiang Xu

 

1174.

Stability analysis and evaluation of Zengziyan in Jinfo Mountain under seismic (vibration) action

575

 

Qian Zhang, Shuā€‘cai Li, Liā€‘ping Li, Qianā€‘qing Zhang, Yiā€‘guo Xue, Bin Li

 

1175.

Stability and local bifurcation analysis for a nonlinear coupled helicopter bladeā€‘absorber system via normal form method

584

 

Wei Zhou, Jinglong Han

 

1176.

A spectral method to estimate fatigue life under broadband nonā€‘Gaussian random vibration loading

596

 

Hongwei Cheng, Junyong Tao, Xun Chen, Yu Jiang

 

1177.

Determination method of the structure size interval of dynamic similar models for predicting vibration characteristics of the isotropic sandwich plates

608

 

Zhong Luo, Xueyan Zhao, Yunpeng Zhu, Jianzhang Li

 

1178.

Controlling and optimization of vehicle based on genetic algorithm method while encountering an emergency collision avoidance

623

 

Wei Wang, Youā€‘qun Zhao, Hui Yang, Yueā€‘qiao Chen, Wenā€‘tao Yang

 

1179.

Discrete dynamics analysis for nonlinear collocated multivariable massā€‘damperā€‘spring intelligent mechanical vibration systems

633

 

Cheng Zeng, Shan Liang, Yongsheng Sun, Yingying Su

 

1180.

Stiffness characteristic comparison between metalā€‘rubber and rubber isolator under sonic vibration

645

 

Wang Yu, Li Zhijun, Liu Baolin, Gao Mingshuai

 

1181.

A research on the dynamic characteristics of axially moving Timoshenko beam with compressive load

656

 

H. Y. Chen, H. B. Chen

 

1182.

Residential comfort assessment due to blasting vibration

674

 

Qiang Yao, Xingguo Yang, Hongtao Li

 

1183.

A new model for artificial seismic wave synthesis

685

 

Xu Qiang, Chen Jianā€‘yun, Li Jing, Xu Gang

 

1184.

Realā€‘time motion planning based vibration control of a macroā€‘micro parallel manipulator system for super antenna

694

 

Xuechao Duan, Yuanying Qiu, Hong Bao, Jingli Du

 

1185.

Fault diagnosis of pump valve spring based on improved singularity analysis

704

 

Liu Songyong, Liu Xiaohui, Han Xiaoming, Cui Xinxia

 

1186.

Shaft orbit identification for rotating machinery based on statistical fuzzy vector chain code and support vector machine

713

 

Jianzhong Zhou, Han Xiao, Chaoshun Li, Jian Xiao, Weibo Zhang, Wenlong Fu

 

1187.

Selfā€‘synchronization theory of a nonlinear vibration system driven by two exciters. Part 1: Theoretical analysis

725

 

Li Ye, Li He, Wei Xiaopeng, Wen Bangchun

 

1188.

Velocity control of longitudinal vibration ultrasonic motor using improved Elman neural network trained by CQPSO with LĆ©vy flights

735

 

Desheng Li, Qian He, Ying Chen

 

1189.

Effects of different structure parameters on skidding of highā€‘speed roller bearing considering bearing whirling

748

 

Junning Li, Wei Chen

 

1190.

Intelligent fault classification of rolling bearings using neural network and discrete wavelet transform

761

 

Mehrdad Nouri Khajavi, Majid Norouzi Keshtan

 

1191.

Damping identification for the nonlinear stiffness structure

770

 

Wei Sun, Hui Li, Liu Ying

 

1192.

Dynamics and kinematics analysis and simulation of lower extremity powerā€‘assisted exoskeleton

781

 

Yanbei Li, Lei Yan, Hua Qian, Jian Wu, Sen Men, Na Li

 

1193.

The research on the performance of linear ultrasonic motor under different temperature

792

 

Lin Yang, Chao Jiang, Zhiā€‘Yuan Yao

 

1194.

Statistical Wiener process model for vibration signals in accelerated aging processes of electric motors

800

 

Ramazan Ć‡ağlar, Serhat Ä°kizoğlu, Serhat Å˛eker

 

1195.

Vortex generator design and application on the flow control of topā€‘mounted subsonic intake at high angle of attack

808

 

Bo Li, Hua Cao, Shuanghou Deng

 

1196.

Nonlinear characteristics and stability optimization of rotorā€‘sealā€‘bearing system

818

 

Wenjie Zhou, Xuesong Wei, Lulu Zhai, Xianzhu Wei, Leqin Wang

 

1197.

Dynamic stiffness method for free vibration analysis of variable diameter pipe conveying fluid

832

 

Liu Yongshou, Zhang Zijun, Li Baohui, Gao Hangshan

 

1198.

The aeroelastic analysis of two different wind turbine blades

846

 

Hao Wang, Shuaibin Li, Bing Ma, Jiaojiao Ding

 

1199.

Application of an improved Levenbergā€‘Marquardt back propagation neural network to gear fault level identification

855

 

Xinghui Zhang, Lei Xiao, Jianshe Kang

 

1200.

On the dynamics of a quadruped walking machine

869

 

Fuā€‘Chen Chen, Shangā€‘Chen Wu, Yungā€‘Cheng Chen

 

1201.

A novel remote condition monitoring and fault diagnosis system for marine diesel engines based on the compressive sensing technology

879

 

Zhixiong Li, Xinping Yan, C. Sheng

 

1202.

Analysis of resonance reliability for synchronousā€‘belt transmission with transverse vibration

891

 

Ruijun Zhang, Xinxin Si, Weiwei Yang, Nannan Wang

 

1203.

Identification and diagnosis of concurrent faults in rotorā€‘bearing system with WPT and zero space classifiers

901

 

Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Guoan Chen, Gongbo Zhou

 

1204.

Research on parameter identification of nonlinear friction on cantilever beam

913

 

Qiang Chen, Shuyun Chen, Quanzhao Sun, Xulin Long, Rui Xu

 

1205.

Optimal design of quadratic electromagnetic exciter

925

 

Ji Hyun Choi, Chang Hyun Park, Jin Ho Kim

 

1206.

Mode and vibration characteristics of a flexible manipulator with elastic restraint joint

933

 

Yufei Liu, Wei Li, Xuefeng Yang, Mengbao Fan

 

1207.

The new hybridā€‘driven mechanical presses

945

 

Renā€‘Chung Soong

 

1208.

Study on vibration characteristics and tooth profile modification of a plus planetary gear set

954

 

Huijun Yue, Yanfang Liu, Xiangyang Xu, Junbin Lai

 

1209.

Seismic response analysis of residual heat removal pump considering transient fluid excitation force in 1000ā€‘MW nuclear power plants

965

 

Xin Deng, Shouqi Yuan, Qiaorui Si, Yalin Li, Ji Pei, Jianping Yuan

 

1210.

A Bayesian approach for seismic recurrence parameters estimation

977

 

Mostafa Khanzadi, Ahmad Nicknam, Azad Yazdani, Sasan Motaghed

 

1211.

Effects of urban rail noise level in a residential area

987

 

Raimondas Grubliauskas, Birute Strukcinskiene, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukcinskaite, Raimondas Buckus, Tomas Janusevicius, Paulo Alexandre da Silva Pereira

 

1212.

Practical formula to calculate tension of vertical cable with hingedā€‘fixed conditions based on vibration method

997

 

Huang Yongā€‘Hui, Fu Jiā€‘Yang, Wang Rongā€‘Hui, Gan Quan, Rao Rui, Liu Aiā€‘Rong

 

1213.

Performance assessment of natural frequencies in characterizing cracks in beams in noisy conditions

1010

 

Maosen Cao, Xueguan Song, Wei Xu, Zhongqing Su, Weidong Zhu

 

1214.

The development and analysis of the machining attachments for the decrement of oscillations of a boring bar in the process of the refinement of highā€‘accuracy apertures

1022

 

M. R. Sihimbaev, K. T. Sherov, O. M. Zharkevich, S. T. Alimbaev, A. D. Mekhtiev

 

1215.

Chaotic informationā€‘geometric support vector machine and its application to fault diagnosis of hydraulic pumps

1033

 

Zhipeng Wang, Chen Lu, Zili Wang

 

1216.

Performance analysis of variable speed hydraulic systems with large power in valveā€‘pump parallel variable structure control

1042

 

Haigang Ding, Jiyun Zhao

 

1217.

Windā€‘induced vibration and equivalent wind load of doubleā€‘layer cylindrical latticed shells

1063

 

Youā€‘Qin Huang, Liang Zhong, Jiā€‘Yang Fu

 

1218.

The calibration of sinusoidal excitation force of piezoelectric ceramic exciter

1079

 

Hui Li, Wei Sun, Ying Liu, Qingkai Han

 

1219.

An assessment of dynamic pressure in buried tanks subjected to seismic loadings

1097

 

Saman Qatari, Mehdi Jahangiriā€‘Darzekonani, Kambiz Ghavimi